Zlecenie naprawy

data ……………….

 

Aranet Serwis

Mickiewicza 14/7

41-400 Mys³owice

mob. 501-705-848

tel.  032 318-32-19

fax  032 318-21-64

 

Dane zleceniodawcy:

 

Imiκ Nazwisko / Nazwa Firmy ………………………………………………………………..

Ulica nr lokalu …………………………………………………………………………………

Kod , miejscowoœζ …………………………………………………………………………….

Telefony ……………………………………………………………………………………….

                                                              Dane notebooka:

 

Producent ………………………………………………………………………………………

Model, seria ……………………………………………………………………………………

Numer seryjny s/n ……………………………………………………………………………...

Do³Ήczone akcesoria …………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

Opis uszkodzenia:

 

……………………………………………………………………………………………......

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………….........................

Uwagi:

 

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

 

Warunki przyjκcia do serwisu

1. O ile klient nie okreœli gσrnej granicy naprawy, bez akceptacji wykonujemy naprawy do wysokoœci 400z³
lub 20% wartoœci sprzκtu.
2. W przypadku rezygnacji z naprawy, klient uiszcza op³atκ 60z³ z tytu³u oglκdzin.
3. Na wykonanΉ us³ugκ udzielana jest 3 miesiκczna gwarancja.
4. Na naprawy o koszcie mniejszym niΏ 100z³ gwarancji nie udziela siκ.
5. Zlecenie wykonania us³ugi jest jednoczesne z akceptacjΉ powyΏszych warunkσw.

 

 

 

 

 

……………………..                                                                         …………………………

                                                                                                               podpis zleceniodawcy